NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ

01.jpg
 

Projekt : Nová skola Chýně
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová, Radoslav Kurucz
Status: Architektonická súťaž, 2. cena /64 návrhov/
Miesto: Chýně, CZ
Úžitková plocha: 5476,8 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2015

 
 

Nová škola Chýně je školou 21. storočia - miestom novej kultúry vzdelávania a moderného spôsobu výuky. Naša škola nabáda svojich žiakov, aby si individuálne osvojovali a objavovali svet, aby sa učili sociálnej zodpovednosti, ochote pomáhať druhým a rozvíjali svoj zmysel pre vzťahy v spoločnosti. Škola ponúka na jednej strane priestory pre rozmanité formy výuky a na strane druhej je miestom pre zážitky z iných sfér života. Architektúra školy aktívne vstupuje do vzťahu žiak – učiteľ – rodič a stáva sa tak jeho plnohodnotnou zložkou.

Urbanistická koncepcia školy je kompaktná a jasne čitateľná, čo prispieva k optimalizácii prevádzky a stavebných nákladov. Vo vzťahu k obci sa javí ako významný objekt, ktorý svojím čistým architektonickým výrazom primerane signalizuje dôležitosť svojej funkcie pre obec. Odsadením stavby od hlavnej ulice vzniká pred školou hodnotný verejný priestor, ktorý sa napája na existujúci areál Višňovka. Jednotlivé hmoty komplexu školy gradujú pozdĺž ulice, čím jej dodávajú dynamiku.

Prevádzkovo je stavba podľa funkcie rozdelená do jednotlivých pavilónov, ktoré vzájomne spája ústredná hala - hlavný stredový bod školy s aulou. Ústredná hala je nielen srdcom školy, ale stáva sa aj novým spoločenským centrom obce a stmeľuje život v škole so životom obce. Takéto riešenie zabezpečuje ľahkú orientáciu v škole a súčasne podporuje ideu sociálneho povedomia detí. Pavilóny medzi sebou komunikujú taktiež cez exteriérové dvory, ktoré medzi nimi vznikajú. Dvory poskytujú pobytový priestor pre množstvo rôznorodých aktivít. Stredová koncepcia súčasne umožňuje autonómne fungovanie jednotlivých pavilónov nezávisle od prevádzky školy.

Rozmiestnenie funkcií na pozemku vychádza z kontextu obce a pracuje s daným terénom. Pavilóny s triedami I. a II. stupňa sú situované ku plánovanej príjazdovej komunikácii a orientujú sa ku obci. Objekty telocvične a bazéna tvoria väčšie stavebné objemy, preto sú umiestnené vovnútri areálu a čiastočne zapustené do terénu, ktorý sa tu zvažuje.

Dispozícia školy jasne odčleňuje prevádzky I. a II. stupňa. Prípravka a kmeňové triedy I. stupňa sú štvorcového pôdorysu, čo umožňuje ich variabilitu. Ku každej z nich patrí relaxačná zóna a priestor na hranie. Medzi triedami sú kabinety, ktoré súčasne slúžia pre individuálnu starostlivosť o dieťa, príp. rodiča (psychológ). Chodba so zálivmi a zónou na hranie je otvoreným presvetleným priestorom, komunikujúcim s triedami. Družina bude na 1.NP, kde sa z tried a priestrannej chodby dá vytvoriť spoločný priestor s ostrovmi na hranie. Šatne pre I. stupeň sú riešené na chodbách jednotlivo ku každej triede, nie sú uzamykateľné.

Knižnica funguje ako samostatná prevádzka s vlastným vstupom pre verejnosť z exteriéru. Čitáreň je možno priamo prepojiť s priestorom družiny. Aj na II. stupni zabezpečuje flexibilitu kmeňových tried štvorcový pôdorys. Súčasťou chodieb sú ostrovy so samoobslužnými čajovými kuchynkami a tiež zálivy so šatňami. Na prízemí pavilónu je úsek vedenia školy a veľkopriestorová zborovňa, kde okrem celého učiteľského zboru má miesto aj multidisciplinárny tím odborníkov – psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pracovník.

Všetky triedy majú nablízku exteriérovú plochu - obidva vyučovacie pavilóny majú v úrovni 2. NP výbeh na detský dvor na streche centrálnej haly. Je tu navrhnutá farebná detská krajina z mäkkej hmoty, na ktorej môžu deti relaxovať a hrať sa s výhľadom do okolia. Jej súčasťou sú plochy pre vonkajšie vyučovanie s možnosťou prekrytia pergolou.