ŠKOLA GRUNDAECKERGASSE, WIEN

01.jpg
 

Projekt : Škola Grundaeckergasse, Wien
Autori: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova, F+P Architekten, GmbH, Carla Lo Landschaftsarchitektur
Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová, Jakub Hanták. Martina Branderská, Elmar Danner, Martin Schrehof, Carla Lo
Status: Medzinárodná architektonická súťaž
Miesto: Wien, AT
Úžitková plocha: 9981 m2
Kapacita: 24 tried, 600 detí
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2018

 
 

Urbanizmus

Urbanistický koncept nového školského areálu preberá ortogonalitu novovzniknutého mestkého celku v 10. obvode Viedne. Kompaktná stavba školy uzatvára novú mestskú časť na jej južnej hranici a stáva sa markantným orientačným bodom pre celé územie. Hlavný vstup do areálu so vstupným prednámestím je z ulice Grundäckergasse. Predpokladáme, že veľký počet detí bude do školy prichádzať aj zo severnej strany – od stanice metra a z okolitých bytových domov. Uskočením hmoty prízemia preto vytvárame krytý prístupový priestor aj z východnej strany, napojený na hlavnú pešiu trasu územia, ktorý prichádzajúcich z tohto smeru prirodzene nasmeruje ku hlavnému vchodu. Na východnej časti pozemku je obslužný vjazd pre školu, zásobovanie, zamestnancov a tiež samostatný vstup pre externých užívateľov športovej zóny školy.

Areál školy je koncepčne riešený vo funkčných pásmach, rovnobežných s Grundäckergasse – pásmo hlavná budova školy, pásmo poloátrium, pásmo veľké telocvične so strešnou záhradou a pásmo poloverejný park.

Dve veľké telocvične sú odsadené od hlavnej budovy školy a čiastočne zapustené do terénu, čo zabezpečuje ich optimálne presvetlenie aj prirodzené vetranie. Odsadením hmoty telocviční od školy vzniká zaujímavý medzipriestor – akési poloátrium s pokojnou atmosférou, využiteľné pre deti mnohými spôsobmi počas vyučovania aj vo voľnom čase. Strechy dvoch veľkých telocviční tvoria školskú záhradu, ktorá je exteriérovým priestorom iba pre deti z našej školy. Plynule sa napája na školský dvor v severnom pásme nášho pozemku, ktorý už je poloverejný – v určitom režime je otvorený aj pre ľudí z okolia. Východnú časť školského dvora tvoria vonkajšie ihriská, prístupné cez deň pre žiakov školy a vo večerných hodinách pre verejnosť, so vstupom od parkoviska.

 

Architektúra

Kompaktná budova školy má jasný obdĺžnikový pôdorys, orientovaný rovnobežne s osou východ-západ. Vďaka jednoduchej pôdorysnej štruktúre sú priestory školy prehľadné a deti sa v nej ľahko orientujú.

Budova je logicky usporiadaná – od verejných priestorov (vstupné námestie, vestibul a foyer), cez poloverejné priestory na prízemí až po súkromné zóny – samotné clustre, do ktorých vstupujú iba deti.

Centrálnym elementom návrhu sú dve schodiská a galéria okolo nich, ktorá je súčasne príjemným prestávkovým priestorom a miestom pre oddych a stretávanie detí. Veľkorysý svetlík v streche zabezpečuje presvetlenie tejto zóny denným svetlom.

 V predĺžení osi vstupného priestoru sa prízemie otvára do školskej záhrady. Vonkajšie „átrium“ medzi budovou školy a objektami telocviční je zaujímavý priestor s pokojnou atmosférou, kam orientujeme jedáleň, školské kuchynky, či mediatéku. Jeho súčasťou je tribúna na sedenie, kde deti môžu oddychovať počas prestávok. V teplých dňoch sa môžu jedáleň a hudobná sála pomocou posuvných stien prepojiť s hlavnou školskou záhradou a vzniká tu priestor s pódiom na usporadúvanie rôznych podujatí.

Jasná štruktúra našej školy zodpovedá novému pedagogickému konceptu – systému tzv. clustrov.  V škole máme 24 tried, usporiadaných po 5 až 6 tried do jednotlivých hniezd, alebo clustrov. Cluster má byť jednopodlažný a jeho centrom je vždy MuFu – multifunkčná plocha, ktorá vďaka dômyselnému architektonickému stvárneniu ponúka priestor pre rôzne využitie. MuFu majú dostatok denného svetla a pri ich návrhu sme vždy mysleli aj na optické prepojenie s vonkajším okolím.  V každom clustri navrhujeme exteriérovú triedu aj lodžie s výhľadom do blízkeho parku, napojené na východnej a západnej fasáde budovy na vonkajšie únikové schodiská.

Strechy oboch veľkých telocviční sú navrhnuté ako prestávkové terasy - záhrady, na ktoré je prístup exteriérovým schodiskom zo školského dvora, alebo priamo z lodžií, ktoré lemujú budovu školy. Všetky strechy v návrhu sú zelené a pozitívne ovplyvňujú mikroklímu.

 

 Landscape

Vonkajší priestor je jasne členený. Ústredným motívom je záhradný pás, ktorý sa tiahne od hlavného vstupu do školy až po severne situované ihrisko. Tento pás slúži ako miesto na stretávanie, komunikačná zóna a tiež ako prístup ku ostatným vonkajším priestorom, ktoré sú rôzneho charakteru.

Priamo naviazané na tento pás je „poloátrium“, orientované rovnobežne s budovou školy. Toto je miesto pre oddych, sú tu veľkorysé plochy na sedenie pri obede alebo čítanie a učenie v pokoji.

V severnej časti pozemku sme umiestnili zóny na hranie detí a športové ihriská, priamo prístupné pre externých užívateľov od parkoviska. Vysadili sme tu veľa stromov, ktoré budú ideálne športové plochy zatieňovať. Celá severná časť pozemku je voľne prístupná aj pre deti z okolia a priamo napojená na existujúci park.  

Zo strany Grundäckergasse je situovaný hlavný vstup do školy. Táto veľkorysá vstupná zóna je vybavená lavičkami na sedenie a stojanmi pre bicykle a kolobežky. Kamenná dlažba sa tiahne popri fasáde školy až po jestvujúci chodník pre peších, na ktorý sa napája. Vytvára tak jasný prístup ku škole.

Strechy telocviční sú navrhnuté ako plnohodnotné vonkajšie záhrady. Nachádzajú sa tu hriadky s výsadbou, ale aj pergoly, teda ideálne miesta pre pobyt detí v menších skupinkách.