KAMPUS ALBERTOV PRAHA
 

 
 

Projekt : Kampus Albertov Praha
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Jana Matlovičová, Radoslav Kurucz, Jakub Zelenák, Veronika Paľová
Status: Architektonická súťaž
Miesto: Praha, CZK
Úžitková plocha: 48409 m2
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova

2016

 
 

Základné princípy fungovania vedecko-vzdelávacích stavieb ako flexibilita, samostatnosť a adaptabilita, platia od počiatku histórie výstavby univerzít až dodnes. Navrhovanie stavby pre vedecko-vzdelávaciu inštitúciu slúži dvom primárnym ľudským potrebám: tou prvou je túžba po nových poznatkoch, ideálne presahujúcich medziodborové hranice. Druhou je vytvorenie domovského zázemia a pocitu spolupatričnosti pre vedcov. Architektúra aktívne vstupuje do procesu bádania a vytvára mu optimálne podmienky.

Cieľom nášho návrhu je úspešná integrácia budov do štruktúry kempusu a jeho celková revitalizácia. Progresívny energetický koncept zaisťuje udržateľnosť oboch objektov a spĺňa prísne ekologické kritériá.

Navrhované stavby citlivo dopĺňajú jestvujúcu urbanistickú štruktúru Albertova.

Budova Biocentra dotvára hlavný univerzitný bulvár. Svojou polohou na jeho začiatku sa stáva rovnocenným partnerom Purkyňovho ústavu a rovnako ako ten, aj Biocentrum svojím akcentovaným nárožím víta prichádzajúceho návštevníka. Hmotu stavby výrazne člení verejný priestor, ktorý vyhliadkou do kláštorných záhrad ukončuje novovzniknutú ulicu.

Z bloku budovy vyberáme hmoty dvoch átrií, čím zabezpečujeme optimálne presvetlenie pracovných priestorov. Menšie átrium v severnej časti má vedecký charakter a veľké átrium na úrovni vstupu z ulice Albertov je spoločenské.

Okrem vedeckej funkcie zohráva stavba Biocentra aj významnú spoločensko-vzelávaciu rolu. Nevedecké priestory, ako veľká aula, študovňa a seminárne miestnosti, sú sústredené okolo spoločenského átria. Spolu s foyer a kaviarňou tu vzniká atraktívna zóna pre medziodborovú vedeckú spoluprácu, konferencie, posterové výstavy a prednášky.

Budova Globcentra svojou jednoznačnou hmotou kontinuálne nadväzuje na zástavbu blokov s átriami, typickú pre kempus. Park pred Globcentrom sa stáva živým verejným priestorom, ktorý plynule pokračuje do átria budovy.

Vytvorením átria sme docielili optimálnu šírku stavebných traktov s ideálnymi priestorovými a svetelnými podmienkami.

Hlavný vstup do budovy aj vstup do menzy je v mieste, kde sa námestie vlieva do átria. Takéto riešenie prináša život parku aj budove. Do átria nášho Globcentra orientujeme nevedecké priestory, v ktorých je žiaduca kľudnejšia atmosféra. Naopak, námestie oživujú rušnejšie spoločenské funkcie kaviarne a menzy.

Biocentrum a Globcentrum sú konštrukčne navrhnuté na báze železobetónového skeletu. Obálka budovy – strechy, základové dosky a obvodové steny, budú zrealizované v pasívnom štandarde s použitím ekologických izolačných materiálov najvyššej kvality.

Obidva objekty sú koncipované ako ekologické a udržateľné budovy s veľkým dôrazom na zdravé životné prostredie a nízke prevádzkové náklady.