CASTELLUM RUSOVCE
 

 
 

Projekt : Castellum Rusovce
Autori: Andrea Ambrovičová, Juraj Mikulaj, Nina Bartošová
Status: Architektonická súťaž
Miesto: Bratislava_Rusovce, SVK
Vizualizácie: ARCHITEKTI mikulaj & mikulajová

2010

 

Súťažný návrh vznikol v spoluautorstve s architektkou Ninou Bartošovou. Návrh rieši územie o rozlohe cca 1.5 ha, nachádzajúce sa na hlavnej kompozičnej osi Rusoviec, južne od centra Bratislavy v prostredí zastavanom prevažne rodinnými domami. Z východnej strany územie lemuje cesta I. triedy, Balkánska ulica, ktorá z opačnej strany ohraničuje historický areál kaštieľa s anglickým parkom.

Riešenie novonavrhovanej zástavby rešpektuje pôvodný charakter sídla a zároveň zhodnocuje atraktívnosť lokality v tesnej blízkosti neogotického kaštieľa. Nosnou myšlienkou návrhu je vytvorenie troch miest záujmu v rámci riešeného územia, s výrazným prepojením pešej komunikácie.

 

Pavilóny s triedami I. a II.stupňa sa orientujú do parku pred školou. Objekty telocvične a bazénu tvoria väčšie stavebné objemy, preto sú umiestnené vo vnútri areálu a čiastočne zapustené do terénu, ktorý sa tu zvažuje vážnosť a mestský charakter a na strane druhej žiadanú čitateľnosť a prístupnosť.